: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung – Theorie, Methoden, Empirie.

Wiesbaden  2004. Buch.

ISBN:
hrsg.: Ruth Becker, Beate Kortendiek
Band: Geschlecht & Gesellschaft Band 35
Standort: Nachschlagewerke